Privacyreglement

Juno Bewindvoering respecteert de privacy van alle betrokkenen die gebruik maken van onze producten en/of diensten. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd wat persoonsgegevens zijn, welke gegevens Juno Bewindvoering verzamelt, waarom ik dit doe, hoelang ik de gegevens bewaar en wat uw rechten zijn.

 1. Welke gegevens verwerk/ bewaar ik:

Uw Persoonsgegevens en financiële gegevens welke noodzakelijk zijn om mijn werkzaamheden goed te kunnen uitvoeren, zoals:

 • Naam, geboortedatum, BSN nummer, adres, woonplaats;
 • Betaalgegevens en banktransacties;
 • Gegevens van uw inkomsten;
 • Gegevens van uw vermogen (waaronder eventueel een eigen woning, auto);
 • Gegevens van de belastingdienst (aangiftes/aanslagen/beslissingen);
 • Gegevens met betrekking tot uw schulden;
 • Gegevens van eventueel inwonende(n) (kinderen/partner/andere huisgenoten).

2. Bijzondere gegevens:

Naast de reguliere persoonsgegevens kan het ook zijn dat ik bijzondere gegevens over u registreer/ontvang/verwerk van derden of van uzelf. Indien deze gegevens nodig worden geacht om mijn werk naar behoren uit te voeren. Dit kunnen de volgende gegevens betreffen:

 • Medische gegevens (ten behoeve van het opmaken van rapportages aan de Rechtbank, om bijvoorbeeld aan te geven waarom iemand niet toegelaten is tot de schuldsanering of om aan te geven waarom ik van mening ben dat iemand niet in staat is de jaarlijkse Rekening & Verantwoording te begrijpen)
 • Juno Bewindvoering verwerkt persoonsgegevens als daar een wettelijke grondslag voor is (toestemming, beschikking van de rechtbank)
 • Aanvragen van de onderbewindstelling
 • Contactpersonen (zorgverleners/hulpverleners/betrokken instanties)

3. Opslag van gegevens:

Uw gegevens worden bewaard in een elektronisch beveiligde omgeving in diverse softwaresystemen.

 • On View
 • Outlook
 • Back-up systeem
 • ABN AMRO Internetbankieren
 • ING internetbankieren

Bewaartermijn gegevens:

De gegevens worden conform de wettelijke bepalingen bewaard voor de duur van 7 jaar, gerekend vanaf de dag na beëindiging van onze dienstverlening.

 • Delen van gegevens:

Gegevens worden door Juno Bewindvoering gedeeld met derden indien dit nodig is om de werkzaamheden/taken naar behoren uit te kunnen voeren dan wel om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Dit kan te maken hebben met het opmaken van jaarrekeningen, vijfjaarlijkse verslagen, mentorschaps- en curateleverslagen. Waar nodig worden gegevens gedeeld met schuldeisers, Kredietbank en/of hulpverleners. Ook de accountant heeft inzage in de gegevens ten behoeve van de jaarlijkse controle op de juistheid van de financiële en andere gegevens conform de opgelegde wettelijke verplichting. De accountant heeft geheimhoudingsplicht.

 • Website/Cookies:

Via onze website worden geen gegevens verzameld; er wordt geen gebruik gemaakt van cookies.

 • Inzien, aanpassen of verwijderen van uw gegevens:

U heeft het recht om uw gegevens in te zien. Mochten deze niet correct zijn, dan zullen die aangepast worden. Indien bewaren niet nodig is, dan zullen de gegevens verwijderd worden. Indien u bezwaar heeft tegen het verwerken van bepaalde gegevens, dan kan het zijn dat Juno Bewindvoering u niet tegemoet kan komen indien u wenst dat ze verwijderd worden om redenen die hierboven omschreven staan. Het belang van  bewaren van bepaalde gegevens kan zwaarder wegen dan uw verzoek.

 Om gegevens in te zien kunt u contact opnemen met het kantoor.