Klachtenreglement

Mocht u om wat voor reden dan ook niet tevreden zijn over de dienstverlening dan kunt u zich beroepen op ons klachtenreglement. 

1. Algemene bepalingen

1.1 De klachtenregeling
is van toepassing op alle werkzaamheden van Juno Bewindvoering.

1.2 In de
klachtenregeling wordt verstaan onder:

 • rechthebbende: de
  persoon wiens goederen door de rechter onder bewind zijn gesteld en voor wie Juno
  Bewindvoering is benoemd als bewindvoerder.
 • bewindvoerder: Ingrid
  van der Weerden h.o.d.n. Juno Bewindvoering, postbus 53  6245 ZH Eijsden, KvK-nummer 56731264
 • klacht: een
  schriftelijk als klacht bij bewindvoerder ingediende uiting van onvrede over de
  dienstverlening van bewindvoerder

1.3 Alleen een
rechthebbende kan een klacht indienen. Hij/zij kan zich bij het indienen van
een klacht door iemand laten vertegenwoordigen. Bewindvoerder zal van een
gemachtigde een schriftelijke machtiging verlangen.

2. Het indienen van een klacht

2.1 Klachten kunnen uitsluitend schriftelijk worden ingediend bij: Juno Bewindvoering Postbus 53, 6245 ZH Eijsden of per mail info@junobewindvoering.nl

2.2 Een klacht moet
zijn ondertekend en bevat tenminste:

 • de naam en het adres
  van de indiener
 • de datum waarop de
  klacht is verstuurd
 • de naam van de persoon tegen
  wie de klacht is gericht
 • een zo compleet
  mogelijke beschrijving van de klacht
 • eventuele bewijsstukken

2.3 Klachten die niet
compleet zijn, zullen worden teruggestuurd met het verzoek de klacht te
completeren.

3. Ontvangstbevestiging

Bewindvoerder bevestigt
de ontvangst van een klacht schriftelijk binnen vijf werkdagen. Als de klacht
door een gemachtigde is ingediend, wordt de ontvangstbevestiging aan de
gemachtigde gestuurd.

4. Geen verplichting tot behandeling van de
klacht

4.1 Bewindvoerder is
niet verplicht een klacht te behandelen als over hetzelfde onderwerp korter dan
zes maanden geleden al een klacht is afgehandeld.

4.2 Een klacht wordt
niet in behandeling genomen óf de behandeling wordt gestaakt als de cliënt zich
voor of tijdens de behandeling ter zake van dezelfde klacht tot de kantonrechter
of een andere burgerlijke rechter heeft gewend.

4.3 Als een klacht niet
in behandeling wordt genomen, ontvangt rechthebbende (of de gemachtigde)
daarvan binnen vijf werkdagen na ontvangst van de klacht schriftelijk bericht.

5. Afhandeling van de klacht

5.1
Klachten worden zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 4 weken behandeld
door de bewindvoerder. Deze stelt een onderzoek in, formuleert de klacht zo
nodig nader, hoort de cliënt en tracht de klacht door bemiddeling op te lossen
en deelt dit schriftelijk mede aan de cliënt.

5.3 Indien de klacht niet naar tevredenheid van de klager is afgehandeld, is er de beroepsmogelijkheid bij de Klachtencommissie van de Branchevereniging Horus.

6. Archivering

Bewindvoerder
archiveert de klacht en bijbehorende stukken in het dossier van rechthebbende
en vermeld de klacht in het klachtenregister.